ਓਨਟੈਰੀਓ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ (OSC)

OSC ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ, ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪੂੰਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਨੁਚਿਤ, ਗਲਤ ਜਾਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ, OSC ਓਨਟੈਰੀਓ ਵਿੱਚ ਸਕਿਉਰਟੀਜ਼ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਦਫ਼ਤਰ (www.InvestorOffice.ca) OSC ਦੀ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਖਾ ਹੈ।

ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਦਫ਼ਤਰ ਰਣਨੀਤਕ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਖੋਜ ਵਿੱਚ OSC ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਇੱਕ ਨੀਤੀਗਤ ਕਾਰਜ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਓਮਬਡਸਮੈਨ ਫਾਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਐਂਡ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ (OBSI) ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ OSC ਵਿਖੇ ਵਿਵਹਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਸੂਝ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।


ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ, ਨਿਵੇਸ਼ ਉਤਪਾਦ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਦੇ ਆਚਰਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਓਨਟੈਰੀਓ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਟੀਮ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

ਲੋਕਲ (ਟੋਰੌਂਟੋ)

416-593-8314

ਟੋਲ-ਫ੍ਰੀ (ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ)

1-877-785-1555

TTY

1-866-827-1295

ਫੈਕਸ (ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ)

416-593-8122

ਈਮੇਲ

inquiries@osc.gov.on.ca

ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੇਂਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਾਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨੂੰ ਓਨਟੈਰੀਓ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਾਖਾ ਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ

GetSmarterAboutMoney.ca

GetSmarterAboutMoney.ca ਇੱਕ ਓਨਟੈਰੀਓ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਬਾਰੇ ਬਿਹਤਰ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਔਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਗੱਲਾਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਖਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ।

GetSmarterAboutMoney.ca ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਸੂਚਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ, ਵਰਕਸ਼ੀਟਾਂ ਅਤੇ ਕਵਿਜ਼ ਵੀ ਹਨ।