ਜੀਵਨ ਦੇ ਇਸ ਪੜਾਅ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿੱਤੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਸਾਧਨ ਹਨ।


ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ

ਇੱਕ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਪਲਾਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਬਚਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਾਰੇ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ, ਇੱਛਾਵਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਤ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਪਲਾਨ ਹੋਣ ਦੇ 3 ਕਾਰਨ

  1. ਟੀਚੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲਈ ਟੀਚੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਮਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ।

  2. ਜਾਣੋ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਬਚਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

  3. ਚੁਣੋ ਕਿ ਕਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਚਿਆਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋਖਮ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਬੱਚਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੋ

ਬਚਤ ਕਰਨਾ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ:

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫ਼ਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਮਿਸ਼ਰਣ (compounding) ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਸ ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਬਚਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਕਮ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਉਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜੀਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ।

ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪਲਾਨ (CPP), ਓਲਡ ਏਜ ਸਕਿਉਰਿਟੀ (OAS) ਅਤੇ ਗਾਰੰਟੀਡ ਇਨਕਮ ਸਪਲੀਮੈਂਟ (GIS) ਵਰਗੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨੀ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਬਚਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ।

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੀਨੀਅਰਜ਼ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ?

ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਰਗੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਜਿਆਦਾ ਜਾਣੋ

ਵਸੀਅਤ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ

ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕਿਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕਦੋਂ (ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਮੌਤ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ) ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ।

ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ:

  • ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ,

  • ਉਹਨਾਂ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ

  • ਕਿਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਜਾਂ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ।

ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼

ਵਸੀਅਤ ਇੱਕ ਜਾਇਦਾਦ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਅਧਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:

ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਧਨ ਕਿੱਟਾਂ

ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ।


ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਵੇਖੋ

ਵਸੀਅਤ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ

ਵਿੱਤੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੁਰਵਿਹਾਰ

ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਹਤ, ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ, ਜਾਂ ਬੋਧਾਤਮਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਪਛਾਣਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ‘ਤੇ, ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਿਗਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਲਈ, ਖਾਤਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ, ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਕਦਮ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ:

ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਆਂਢੀ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ, ਇੱਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ, ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਕੈਸ਼ ਕੀਤੇ ਚੈੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਵੀ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਸੀਅਤ, ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।

ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਤੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਵਕੀਲ ਜਾਂ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਧੋਖਾਧੜੀ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੈਰ-ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟਾਫ਼ ਸ਼ੱਕੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੀਨੀਅਰਜ਼ ਸੇਫਟੀ ਲਾਈਨ (SSL) ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: 1-866-299-1011. 24/7 ਉਪਲਬਧ, ਇੱਕ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਸਰੋਤ ਜੋ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਵਿੱਤੀ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ

ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਨੇਡੀਅਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਫਾਰ ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਐਲਡਰ ਅਬਿਊਜ਼ (CNPEA) ‘ਤੇ ਜਾਓ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਹਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਨੇਡੀਅਨਾਂ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਸਾਧਨ ਹਨ।

ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ www.cnpea.ca 'ਤੇ ਜਾਓ