ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ (ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ) ਪੈਸਾ ਹੈ, ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਾਧਨ ਹੋਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਓਨਟੈਰੀਓ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ:

ਓਨਟੈਰੀਓ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ:

  • ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਚਿਤ, ਗਲਤ ਜਾਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ
  • ਨਿਰਪੱਖ, ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪੂੰਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ
  • ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ
  • ਓਨਟੈਰੀਓ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ।

ਅਸੀਂ ਓਨਟੈਰੀਓ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਇੱਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ, OSC ਓਨਟੈਰੀਓ ਦੇ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਐਕਟ ਅਤੇ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਫਿਊਚਰਜ਼ ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਸਾਧਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੂਚਿਤ ਵਿੱਤੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।