Produkty inwestycyjne

Do najpopularniejszych rodzajów inwestycji należą:


Ryzyko i zwrot z inwestycji

Ryzyko wiąże się z możliwością, że faktyczny zwrot z inwestycji będzie się różnił od zwrotu oczekiwanego oraz, że częściowo lub w całości stracisz zainwestowane środki.

Dywersyfikacja

Jeżeli posiadasz zdywersyfikowany portfel zawierający różne inwestycje, jest dużo mniej prawdopodobne, że wszystkie twoje inwestycje będą miały złe wyniki w tym samym czasie.

Osiągane przez ciebie zyski z inwestycji o dobrych wynikach zwykle rekompensują straty z inwestycji mniej udanych.

Jednym ze sposobów zróżnicowania posiadanego portfelu jest posiadanie klas inwestycyjnych mieszanych klas aktywów. Inwestycje o podobnym poziomie ryzyka i zwrotu należą do tej samej klasy aktywów. Istnieją trzy główne klasy aktywów:

Obejmują one rachunki oszczędnościowe, lokaty terminowe takie jak gwarantowane certyfikaty inwestycyjne (GIC), waluty, fundusze rynku pieniężnego oraz obligacje rządowe i korporacyjne o terminie zapadalności poniżej roku.

Obejmuje obligacje rządowe i korporacyjne o terminie zapadalności powyżej roku, akcje uprzywilejowane oraz inne instrumenty dłużne.

Obejmują akcje zwykłe, pewne instrumenty pochodne (prawa, poręczenia, opcje), obligacje zamienne oraz zamienne akcje uprzywilejowane.

Rodzaje ryzyka inwestycyjnego

Ten wykres przedstawia równowagę między ryzykiem a zwrotem dla różnego rodzaju inwestycji.

Interaktywny wykres inwestycji

Zasięganie porady

Jeżeli nie wiesz, jak wybrać inwestycje, które pomogą ci zrealizować twoje cele finansowe, to warto zwrócić się do doradcy.

Wybór odpowiedniego doradcy zależy od tego, jakiej pomocy potrzebujesz. Jeżeli potrzebujesz specjalistycznej porady, to poszukaj doradcy specjalizującego się w danym obszarze.

Doradcy mogą udzielić pomocy w zakresie:

  1. Inwestowania
  2. Planowania finansowego
  3. Ubezpieczenia
  4. Planowania podatkowego
  5. Planowanie nieruchomości

Zapytaj przyjaciół i krewnych, czy mają doradcę do polecenia. Spotkaj się z kilkoma potencjalnymi doradcami. Sprawdź ich kategorię wpisu do rejestru. Wybierz tego, co do którego masz pewność, że ma doświadczenie, wiedzę i referencje, dzięki którym pomoże ci osiągnąć cele finansowe.

Dowiedz się więcej o zasięganiu porady