Các sản phẩm đầu tư

Một số loại hình đầu tư phổ biến nhất bao gồm:


Rủi ro và lợi nhuận

Rủi ro liên quan đến khả năng là mức lợi nhuận thực tế của khoản đầu tư khác so với mức lợi nhuận theo kỳ vọng và khả năng mất một số hoặc tất cả số tiền quý vị đã đầu tư.

Đa dạng hóa

Nếu quý vị nắm giữ danh mục đầu tư đa dạng với nhiều khoản đầu tư khác nhau, thì ít có khả năng là tất cả các khoản đầu tư của bạn sẽ hoạt động kém cùng một lúc.

Lợi nhuận quý vị kiếm được từ các khoản đầu tư có kết quả tốt sẽ bù đắp cho khoản lỗ của những khoản đầu tư có kết quả kém.

Một cách để đa dạng hóa danh mục đầu tư của quý vị là kết hợp các loại hình đầu tư trong các loại hình tài sản khác nhau. Các khoản đầu tư có cùng đặc điểm về rủi ro và lợi nhuận được nhóm theo loại tài sản. Có ba loại tài sản chính:

Bao gồm tài khoản tiết kiệm, tiền gửi có kỳ hạn cố định như chứng chỉ đầu tư có bảo đảm (GIC), tiền tệ, quỹ thị trường tiền tệ và trái phiếu chính phủ và trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn trong thời gian dưới một năm.

Bao gồm trái phiếu chính phủ và trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn trong thời gian hơn một năm, cổ phiếu ưu đãi và các khoản đầu tư có hình thức là khoản nợ khác.

Bao gồm cổ phiếu phổ thông, một số sản phẩm phái sinh (quyền, chứng quyền, quyền chọn), trái phiếu chuyển đổi và cổ phiếu ưu đãi chuyển đổi.

Các loại rủi ro đầu tư

Tham khảo biểu đồ này để biết mức độ cân bằng giữa rủi ro và lợi nhuận đối với các loại hình đầu tư khác nhau.

Biểu đồ đầu tư tương tác

Nhận lời khuyên

Nếu quý vị không chắc chắn về cách chọn các khoản đầu tư mà có thể giúp quý vị đạt được các mục tiêu tài chính, quý vị có thể cân nhắc làm việc cùng một cố vấn.

Việc lựa chọn cố vấn phù hợp phụ thuộc vào việc quý vị cần sự hỗ trợ gì. Nếu quý vị cần tư vấn chuyên ngành, hãy tìm kiếm cố vấn có chuyên môn trong lĩnh vực đó.

Cố vấn có thể hỗ trợ các vấn đề:

  1. Đầu tư
  2. Lập kế hoạch tài chính
  3. Bảo hiểm
  4. Lập kế hoạch thuế
  5. Lập kế hoạch di sản

Hãy nhờ bạn bè và gia đình giới thiệu cố vấn đáng tin cậy. Gặp gỡ một số cố vấn tiềm năng. Kiểm tra loại hình đăng ký của họ. Hãy chọn một cố vấn mà quý vị tự tin rằng họ có kinh nghiệm, chuyên môn và uy tín để giúp quý vị đạt được các mục tiêu tài chính của mình.

Tìm hiểu thêm về việc nhận tư vấn