Và bất kể quý vị có bao nhiêu (hay chẳng có bao nhiêu) tiền để đầu tư, thì việc có thông tin và nguồn hỗ trợ phù hợp có thể giúp quý vị đưa ra quyết định tốt hơn cho mình và gia đình.

Chúng tôi là Ủy ban Chứng khoán Ontario

Ủy ban Chứng khoán Ontario nỗ lực nhằm:

  • bảo vệ các nhà đầu tư để tránh các hành vi không công bằng, không đúng đắn hoặc gian lận
  • thúc đẩy thị trường vốn công bằng, hiệu quả và có tính cạnh tranh, và xây dựng lòng tin dành cho thị trường vốn
  • đẩy mạnh quá trình hình thành vốn
  • góp phần duy trì sự ổn định của hệ thống tài chính của Ontario và giảm rủi ro cho hệ thống.

Chúng tôi làm việc này bằng cách đưa ra và thực thi các quy tắc để quản lý ngành chứng khoán ở Ontario.

Trong vai trò là một cơ quan quản lý, OSC tiến hành và áp đặt việc tuân thủ các điều khoản của Đạo luật Chứng khoán (Securities Act) và Đạo luật Tương lai Hàng hóa (Commodities Futures Act) của Ontario.

Các tài liệu và công cụ được cung cấp trong trang web này có thể giúp quý vị đưa ra các quyết định tài chính sáng suốt hơn và giúp quý vị bảo vệ tiền của mình tốt hơn.

Thông tin được cung cấp bằng nhiều ngôn ngữ và chúng tôi khuyến khích quý vị chia sẻ trang web này với các cá nhân hoặc tổ chức mà có thể được hưởng lợi hoặc chia sẻ nó với những người khác.