Và bất kể quý vị có bao nhiêu (hay chẳng có bao nhiêu) tiền để đầu tư, thì việc có thông tin và nguồn hỗ trợ phù hợp có thể giúp quý vị đưa ra quyết định tốt hơn cho mình và gia đình.

Chúng tôi là Ủy ban Chứng khoán Ontario

Ủy ban Chứng khoán Ontario (Ontario Securities Commission – OSC) quản lý và giám sát việc thực thi các quy định của Đạo luật về Chứng khoán (Securities Act) (Ontario) và Đạo luật về Tương lai Hàng hóa (Commodity Futures Act) (Ontario). Cụ thể, chúng tôi làm việc để bảo vệ các nhà đầu tư, thúc đẩy thị trường vốn công bằng và hiệu quả, thúc đẩy quá trình hình thành vốn và đóng góp vào sự ổn định của hệ thống tài chính và giảm thiểu rủi ro mang tính hệ thống bằng cách đưa ra và giám sát việc tuân thủ các quy tắc chi phối ngành chứng khoán ở Ontario.

Các nguồn hỗ trợ và công cụ được cung cấp trong trang web này có thể giúp quý vị đưa ra các quyết định tài chính sáng suốt hơn và giúp quý vị bảo vệ tiền của mình tốt hơn.

Thông tin được cung cấp bằng nhiều ngôn ngữ và chúng tôi khuyến khích quý vị chia sẻ trang web này với các cá nhân hoặc tổ chức mà có thể được hưởng lợi hoặc chia sẻ nó với những người khác.