எவ்வளவு (அல்லது சிறியளவில்) பணத்தை நீங்கள் முதலீடு செய்தாலும், சரியான தகவல்கள் மற்றும் ஆதாரவளங்களை அறிந்திருப்பது உங்களுக்கும் உங்கள் குடும்பத்துக்குமான சிறந்த தீர்மானங்களை எடுக்க உதவும்.

நாங்கள்தான் ஒன்ராறியோவின் முதலீடுகள் கட்டுப்பாட்டு ஆணையம் (Ontario Securities Commission)

ஒன்ராறியோப் பத்திர ஆணையத்தினர் (Ontario’s Securities Act) பின்வரும் பணிகளைப் புரிகின்றனர்:

  • நியாயமற்ற, முறையற்ற அல்லது மோசடியான நடைமுறைகளிலிருந்து முதலீட்டாளர்களைப் பாதுகாத்தல்
  • நியாயமான, வினைத்திறனான மற்றும் போட்டித்தன்மையுள்ள மூலதனச் சந்தைகளையும் மூலதனச் சந்தைகளில் நம்பிக்கையையும் ஊக்குவித்தல்
  • மூலதன உருவாக்கத்தை ஊக்குவித்தல்
  • ஒன்ராறியோவின் நிதி அமைப்பின் ஸ்திரத்தன்மைக்கும் அமைப்புரீதியான அபாயக் குறைப்புக்கும் பங்களித்தல்

ஒன்ராறியோவிலுள்ள பத்திரத் துறையை நிர்வகிக்கும் விதிகளை உருவாக்குவதன் மூலமும் அவற்றைச் செயல்படுத்துவதன் மூலம் நாங்கள் இதைச் செய்கிறோம்.

ஒரு கட்டுப்பாட்டாளராக, ஒன்ராறியோவிலுள்ள பத்திரச் சட்டம் மற்றும் எதிர்கால வர்த்தகப் பொருள் சட்டம் (Commodities Futures Act) ஆகியவற்றின் விதிகளை OSC நிர்வகிப்பதுடன் இணைக்கத்தன்மையையும் உறுதிப்படுத்துகிறது

இந்த வலைத்தளத்தில் வழங்கப்பட்டிருக்கும் ஆதாரவளங்கள் மற்றும் உதவிக்குறிப்புகள் யாவும், நிதி தொடர்பாகச் சிறந்த தகவலறிந்த முடிவுகளை நீங்கள் எடுப்பதற்கும், உங்களின் பணத்தைச் சிறப்பாகப் பாதுகாப்பதற்கும் உதவும்.

இந்தத் தகவல்கள் பல மொழிகளில் கிடைக்கின்றன, அத்துடன் இந்த வலைத்தளத்தினால் பயனடையக்கூடிய தனிநபர்களுடன் அல்லது நிறுவனங்களுடன் இதனைப் பகிர்ந்து கொள்வதற்கு உங்களை நாங்கள் ஊக்குவிக்கிறோம்.

பிரிவொன்றைத் தெரிவுசெய்யுங்கள்

மோசடிகளுக்கு எதிரான பாதுகாப்பு

மோசடியை அடையாளம் கண்டுகொள்ளல் மற்றும் அதிலிருந்து உங்களைப் பாதுகாத்துக்கொள்ளலை உள்ளடக்குகிறது.

திட்டமிடல் மற்றும் நிர்வகித்தல்

வரவுசெலவுத் திட்டமிடல், சேமிப்பு மற்றும் பதிவு செய்யப்பட்ட சேமிப்புத் திட்டங்களை உள்ளடக்குகிறது.

உங்களின் எதிர்காலத்துக்காக முதலிடல்

முதலீடுகளின் வகைகள், ஆபத்து மற்றும் வருமானம், ஆலோசனை பெறுதல் ஆகியவற்றை உள்ளடக்குகிறது.

ஓய்வுகாலம் மற்றும் பணம்

ஓய்வுகாலத் திட்டமிடல், உயில் மற்றும் சொத்துக்களைத் திட்டமிடல் மற்றும் நிதிரீதியான விடயங்களில் முதியோர் துன்புறுத்தப்படல் ஆகியவற்றை உள்ளடக்குகிறது.

ஆதாரவளங்கள்

எங்களைப் பற்றி