Logo ng Ontario Securities Commission

Kami ay ang Ontario Securities Commission (OSC) [Komisyon sa Seguridad ng Ontario]

Ang Ontario Securities Commission (OSC) ay may pananagutan sa pangangasiwa ng mga puhunang merkado sa Ontario.

Ang OSC ay nangangasiwa at nagpapatupad ng pagsunod sa mga probisyon ng Securities Act (Ontario) at Commodity Futures Act (Ontario). Sa partikular, nagtatrabaho kami upang maprotektahan ang mga namumuhunan, magpatibay ng patas at mahusay na mga merkado, at mag-ambag sa katatagan ng sistema ng pananalapi sa pamamagitan ng paggawa at pagsubaybay sa pagsunod sa mga patakaran na namamahala sa industriya ng seguridad sa Ontario.

Ang Investor Office [Opisina ng Pamumuhunan] (www.InvestorOffice.ca) ay isang sangay ng pagpapatakbo ng regulasyon ng OSC. Ang Investor Office ay nagtatakda ng istratehikong direksyon at namumuno sa mga pagsisikap ng OSC sa pakikipag-ugnayan, edukasyon, pag-aabot at pananaliksik.

Ang Opisina ay mayroon din tungkulin na patakaran, gumaganap ng isang pangunahing papel sa pangangasiwa ng Ombudsman for Banking Services and Investments (OBSI) [Ombudsman para sa Mga Serbisyong Pagbabangko at Pamumuhunan], at nagbibigay ng pamumuno sa mga pag-uugaling kaalaman sa OSC at pagpapabuti ng karanasan sa namumuhunan.

Inquiries and Contact Centre [Sentro ng Pagtatanong at Pakikipag-ugnay]

Maaari kang makipag-ugnay sa Inquiries at Contact Center ng Ontario Securities Commission kung mayroon kang isang katanungan o reklamo tungkol sa isang kumpanya, isang pamumuhunang produkto, o pag-uugali ng iyong kinatawan sa pananalapi

Maaaring sagutin ng pangkat ang iyong mga katanungan sa higit sa 200 wika.

Sasagutin ng Inquiries and Contact Center ang iyong mga katanungan at maaaring isangguni ang iyong reklamo o pagtatanong sa ibang sangay sa Ontario Securities Commission.

mga largabista na may isang markang tsek

Suriin bago ka mamuhunan

Ang isa sa mga pinakamahusay na paraan upang makatulong na maiwasan ang pandaraya sa pamumuhunan ay mapatunayan na ang sinumang taong nag-aalok sa iyo ng isang puhunan o payo sa pamumuhunan ay nakarehistro upang gawin ito.

Sa pangkalahatan, ang sinumang nagbebenta ng mga seguridad o nag-aalok ng payo ng pamumuhunan ay dapat na nakarehistro sa tagapangasiwa ng seguridad sa mga lalawigan at teritoryo kung saan inaalok ang kanilang mga serbisyo.

Ang rehistrasyon ay tumutulong na maprotektahan ang mga namumuhunan dahil ang mga tagapangasiwa ng pamumuhunan, tulad ng Ontario Securities Commission, ay nagrerehistro lamang ng mga tao o kumpanya na kwalipikado na magbenta ng mga pamumuhunan o mag-alok ng payo sa publiko.

Kung natuklasan mo na ang tao o kumpanya na iyong pinakikitunguhan ay hindi nakarehistro, o nag-aalok sa iyo ng isang bagay na hindi sila pinahihintulutan na gawin, makipag-ugnay sa iyong lokal na tagapangasiwa ng seguridad. Sa Ontario, maaari kang makipag-ugnay sa Ontario Securities Commission.

Ano ang kailangan upang mairehistro?

Kasanayan

Kailangan matugunan ng mga indibidwal ang ilang mga kinakailangan sa edukasyon at karanasan upang mairehistro. Ang mga kinakailangang ito ay nakasalalay sa kung anong kategorya ng pagpaparehistro ang inaaplayan ng isang indibidwal. Ang bawa’t kategorya ay may iba’t ibang mga kinakailangan at nagpapahintulot ng iba’t ibang mga aktibidad.

Integridad

Ang mga kumpanya at mga indibidwal ay dapat magsagawa ng kanilang sarili nang may integridad, na kabilang ang katapatan at mabuting pananampalataya, lalo na sa pakikitungo sa mga kliyente. Ang mga indibidwal ay napapailalim sa kasaysayan at pagsisiyasat ng pulisya at ang mga kumpanya at lahat ng mga nakarehistrong indibidwal ay kinakailangan magpanibago ng kanilang rehistrasyon bawa’t taon.

Solvency [Katatagang Pinansyal]

Ang mga kumpanya ay dapat makapagpanatili ng kakayahang magbayad ng utang sa pamamagitan ng pagtugon sa mga kinakailangan sa kapital at seguro na kailangan upang maisagawa ang kanilang mga obligasyon sa pang-araw-araw na batayan. Hindi rin ginagarantiyahan ng pagpaparehistro na magkakaroon ka ng pera o hindi ka mawawalan ng pera.

Ang pagsusuri ng rehistrasyon ay mabilis at madaling gawin. Gamitin ang kagamitan ng National Registration Search [Paghahanap ng Pambansang Rehistrasyon] upang suriin ang katayuan ng pagrehistro at suriin ang kasaysayan ng disiplina ng sinumang tao o negosyo sa industriya ng pamumuhunan.

Suriin ang rehistrasyon ng isang negosyo o indibidwal ngayon

Hindi ginagarantiyahan ng pagpaparehistro na magkakaroon ka ng pera o hindi ka mawawalan ng pera.

Pamumuhunan para sa iyong kinabukasan sa Canada

Maraming mga mapagpipilian na pamumuhunan na magagamit upang matulungan kang magtabi ng pera para sa mga pangangailangan sa iyong kinabukasan, tulad ng pagbili ng bahay, pag-iipon para sa edukasyon ng iyong mga anak o pag-iipon para sa iyong pagreretiro.

Ang mga pamumuhunan ay karaniwang umaakma sa tatlong pangunahing klase ng pag-aari

Salapi at mga katumbas ng salapi

Kabilang sa mga salaping pamumuhunan ay ang mga akawnt ng pag-iimpok (savings account), mga nakapirming-termino na deposito (fixed-term deposits) tulad ng mga sertipiko ng garantisadong pamumuhunan [guaranteed investment certificates (GICs)], pera (currency), mga money market fund at mga bono ng pamahalaan at korporasyon na magma-mature sa 90 mga araw o mas kaunti pa.

Nakapirming kita (Fixed income)

Kabilang sa mga nakapirming kita na pamumuhunan ay ang pamahalaan at korporasyon, na mga mas gustong sapi (preferred shares) at iba pang mga instrumento ng pag-utang.

Mga Equity

Kabilang sa mga equity na pamumuhunan ay mga karaniwang sapi (common shares), mga mas gustong sapi (preferred shares) at iba pang mga deribatibo (mga karapatan, mga garantiya, mga opsyon).

Maaari mong hawakan ang iyong mga pamumuhunan sa isang rehistrado o hindi rehistradong account. Bawa’t uri ng account ay may sariling mga katangian, mga kinakailangan sa pagiging karapat-dapat at paghihigpit. Mahalagang magsaliksik kung aling account (o mga account) ang pinakamainam para sa iyo at sa iyong pamilya.

Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa mga uri ng mga pamumuhunan na account na magagamit sa Canada at mga mapagpipilian na pamumuhunan, bisitahin ang GetSmarterAboutMoney.ca

Orasan na may mga palaso

Plano at pangasiwaan

Ang pag-iipon ng pera, pagbabadyet at pangangasiwa ng utang ay mahalagang mga kasanayan kapag nagsisimula ka ng isang planong pampinansiyal.

Sa pangkalahatan, inilalagay ng mga tao ang pera sa mga account ng pag-iipon at tseking (savings and checking account) na plano nilang gastusin sa lalong madaling panahon. Halos sinuman ay maaaring magbukas ng isang account. Hindi mo kailangang magkaroon ng isang trabaho o minimong halaga ng pera.

Kung ikaw ay wala pang 18 taong gulang, maaari kang magbukas ng isang account sa tulong ng isang magulang o tagapag-alaga. Kailangan mong magkaroon ng 2 piraso ng katanggap-tanggap na pagkakakilanlan upang magbukas ng isang account.

Mga uri ng mga account

Tseke

Chequing Account [Tseking Account]

Isang account na maaaring gamitin para sa pang-araw-araw na paggasta o upang magbayad ng mga bayarin.

Savings Account [Account ng Pag-iipon]

Ang mga account ng pag-iipon ay isang mabuting lugar upang mag-impok para sa mga panandaliang layunin o magpanatili ng pera para sa mga emerhensiya. Maaari mong mabilis na makuha ang pera sa mga account na ito, at kadalasan ay nagbabayad sila ng medyo mas mataas na interes kaysa sa makukuha mo sa isang tseking account.

Gusali ng bangko

Investment Account [Account ng Pamumuhunan]

Isang account na ginagamit para sa mga layunin ng pamumuhunan – upang matulungan kang mag-ipon at palaguin ang iyong pera.

Karamihan sa mga institusyong pampinansyal ay nag-aalok ng maraming iba't ibang mga uring account.

Kahadeyero

Mga bangko at mga trust company

Isang bayarin na lumabas sa isang puwang

Mga unyon ng kredito (credit union)

gusali ng institusyon

Mga kumpanya ng pamumuhunan

exclamation mark

Ang mga deposito sa iyong mga chequing at savings account ay protektado laban sa pagkawala kung sakaling mabangkarota ang institusyong pampinansyal, hanggang sa mga itinakdang limit, sa pamamagitan ng Canada Deposit Insurance Corporation (CDIC) o isang panlalawigang kumpanya ng seguro sa deposito. Mayroon ding katulad na saklaw na karaniwang magagamit sa pamamagitan ng Canadian Investor Protection Fund (CIPF) para sa iyong pamumuhunang account kung ang iyong institusyong pampinansyal ay isang miyembro ng Investment Industry Regulatory Organization of Canada (IIROC). Gayunpaman, ang mga depositong ito ay hindi protektado laban sa pagkawala sa personal, negosyo o pamumuhunan.

Alkansya sa harap ng isang listahan ng mga bagay

Mga Plano sa Pag-iipon

Upang matulungan kang maka-ipon o mamuhunan para sa iyong layuning pangkinabukasan, ang Pamahalaan ng Canada ay lumikha ng maraming mga pagtitipid at mga plano sa pamumuhunan na may mga kapakinabangan sa buwis.

Mga RRSP

Ang isang Registered Retirement Savings Plan [Plano ng Rehistradong Pag-iipon para sa Pagreretiro] (RRSP) ay nilayon upang matulungan kang maka-ipon ng pera para sa pagreretiro. Ang mga kontribusyon ng RRSP ay ginawa gamit ang mga dolyar bago-nang-buwis na nangangahulugang hindi ka magbabayad ng buwis sa kita na ginamit para sa mga kontribusyon, nguni’t magbabayad ka ng buwis sa iyong mga paglalabas ng pera. Ang halagang maaari mong iambag sa isang RRSP ay batay sa iyong kinita, hanggang sa ilang mga limitasyon.

5 mga dahilan upang magbukas ng isang RRSP

Palatandaan ng porsyento na may senyas na pananda ng pagbabawas

Ang mga kontribusyon ay maaaring ibawas sa buwis

Aangkinin mo ang iyong kontribusyon sa RRSP bilang isang pagbabawas sa iyong taunang pagbabalik ng buwis (tax return). Halimbawa, kung ikaw ay nasa mataas na antas ng buwis sa Ontario, bawa’t $1,000 na iyong iaambag ay magbababawas ng buwis na babayaran mo ng humigit-kumulang $535

Lumalagong halaman

Lumalago ang mga ipon na libre sa buwis

Hindi ka magbabayad ng anumang buwis sa mga kita sa pamumuhunan hangga’t nananatili sila sa iyong RRSP. Itong libre-sa-buwis na pagsasama-sama ay nagpapahintulot sa iyong mga ipon na lumago ng mas mabilis.

Kalendaryo

Maaari mong palitan ang iyong RRSP upang makakuha ng mga regular na pagbabayad kapag nagretiro ka

Maaari mong paliitan ang iyong mga ipon na libre sa buwis na RRSP sa isang RRIF o isang kinikita sa isang taon kapag nagretiro ka. Magbabayad ka ng buwis sa mga regular na pagbabayad na natatanggap mo bawa’t taon – nguni’t kung ikaw ay nasa isang mas mababang antas ng buwis sa pagreretiro, magbabayad ka ng mas kaunting buwis kumpara sa noong nagtatrabaho ka. Ang inatas na petsa ng pagpapalit ay Disyembre 31 sa taon na naging 71 ka.

Dalawang singsing sa kasal

Ang isang spousal RRSP [RRSP ng asawa] ay maaaring makabawas sa iyong pinagsamang pabigat na buwis

Kung kumita ka ng mas maraming pera kaysa sa iyong asawa, maaari kang makatulong na gumawa ng kanyang ipon na walang buwis (tax-free savings) sa pamamagitan ng pag-aambag sa isang spousal na RRSP. Ang kita sa pagreretiro ay hahatiin ng mas pantay sa pagitan ninyong 2 – na maaaring makabawas sa kabuuang halaga ng buwis na babayaran mo.

Bahay na may isang salansan ng mga libro

Maaari kang humiram mula sa iyong RRSP upang bumili ng iyong unang bahay o para sa iyong edukasyon

Maaari kang kumuha ng hanggang sa $35,000 para sa paunang bayad para sa iyong unang bahay o hanggang sa $20,000 upang bayaran ang mga gastos sa edukasyon para sa iyo o sa iyong asawa. Hindi ka magbabayad ng anumang mga buwis sa mga paglalabas kung babayaran mo ang perang pabalik sa loob ng mga tinukoy na panahon.

exclamation mark

Kalkulator para sa mga ipon sa RRSP

Gamitin itong RRSP kalkulator ng pag-ipon upang malaman kung magkano ang magiging halaga ng iyong RRSP sa pagreretiro.

Gamitin ang kalkulator

Mga RESP

Ang isang Registered Education Savings Plan [Rehistradong Plano ng Pag-iipon para sa Edukasyon] (RESP) ay isang nakalaang plano ng pag-iipon upang matulungan kang mag-ipon para sa edukasyon ng iyong anak pagkatapos ng high school. Kung mayroon kang isang RESP para sa isang bata, ang Pamahalaan ng Canada ay magkakaloob ng karagdagang mga insentibo sa pag-iipon sa pamamagitan ng pag-aalok ng mga pamigay na pera para sa edukasyon hanggang sa isang tiyak na limitasyon upang matulungan kang maka-ipon para sa edukasyon ng iyong anak. Ang halagang matatanggap mo ay depende sa iyong taunang mga kontribusyon at kita ng sambahayan.

3 mga uri ng mga RESP na plano:

Indibidwal

Ang isang indibidwal na plano ay inilaan upang magbayad para sa edukasyon ng isang benepisyaryo [tagamana]. Kahit sino ay maaaring magbukas ng isang indibidwal na plano, at kahit sino ay maaaring mag-ambag dito. Maaari ka ring magbukas ng isang plano para sa iyong sarili. Karaniwan hindi mo kailangang gumawa ng isang minimo na deposito. Kung ang benepisyaryo ay hindi magpapatuloy sa kanilang pag-aaral pagkatapos ng high school, maaari kang magpangalan ng ibang tagamana.


Mga Kontribusyon:

Ikaw ang magpapasya kung kailan at kung magkano ang perang ilalagay mo, hanggang sa habang-buhay na kontribusyong limitasyon na $50,000 para sa isang tagamana.

Pamilya

Ang isang planong pampamilya ay maaaring magkaroon ng higit sa isang benepisyaryo. Nguni’t ang bawa’t benepisyaryo ay dapat kapamilya sa taong nagbubukas ng plano (halimbawa, ang iyong mga anak, mga apo, mga kapatid na lalaki at babae), at nasa ilalim ng 21 taong gulang kapag pinangalanan mo sila.


Mga Kontribusyon:

Karaniwan hindi mo kailangang gumawa ng isang minimo na deposito kapag binuksan mo ang plano at nagpasya ka kung kailan at kung magkano ang pera na ilalagay, hanggang sa limitasyon ng habang-buhay na $50,000 para sa bawa’t benepisyaryo.

Grupo

Ang mga planong panggrupo ay gumagana nang kakaiba mula sa mga plano ng indibidwal at pamilya, at ang bawa’t plano ay may sariling mga patakaran. May posibilidad din silang magkaroon ng mas mataas na bayarin at mas mahigpit na mga patakaran. Hindi kinakailangan na ang bata ay maging kaugnay sa iyo at dapat kang magbigay ng isang minimo na deposito kapag binuksan mo ang plano.


Mga Kontribusyon:

Maglalagay ka ng pera sa RESP ayon sa isang nakatakdang iskedyul, hanggang sa habang-buhay na limitasyong kontribusyon na $50,000 para sa isang benepisyaryo.


Ang perang inilagay mo ay isasama sa mga kontribusyon ng ibang mga namumuhunan.


Ang lahat ng mga desisyon sa pamumuhunan ay gagawin para sa iyo.

exclamation mark

Alam mo ba?

Mayroon kang 60 araw pagkatapos lagdaan ang iyong kontrata upang kanselahin ang mga plano na ibinigay ng mga nagbebenta ng iskolarsip na plano nang walang anumang multa.

Mga TFSA

Ang isang Tax-Free Savings Account (TFSA) [Libre-sa-Buwis na Mga Ipon] ay isang mga pag-iipon na account na hinahayaan ang iyong mga ipon na lumago ng walang buwis para sa anumang layunin na nais mo.

4 na mga dahilan upang magbukas ng isang TFSA

Kamay na may hawak na pera

Nagbibigay ka na ng buong halaga sa iyong RRSP bawa’t taon

Kapag nagretiro ka, maaari kang kumuha ng kita mula sa iyong TFSA nang walang bayad sa buwis. Ito ay maaaring magpahintulot sa iyong antalahin ang pagkuha ng pera mula sa iyong RRSP – at pagbabayad ng buwis sa mga pagkuha ng pera.

Kamay na may hawak na supot ng pera

Asahan mo na mas mataas ang bayad ng buwis sa iyong kita kapag kumuha ka ng pera sa TFSA

Ang perang inilagay mo sa isang TFSA ay nabuwisan na. Kaya kung ang iyong minimo na bayad ng buwis ay mas mataas kapag kumuha ka ng pera, mas mababa ang ibabayad mo sa mga buwis. Ang kabaligtaran ay totoo para sa pag-iipon sa isang RRSP. Ang isang mas mataas na antas ng buwis sa paglipas ng panahon ay magtataas ng iyong singil sa buwis kapag inilabas mo ang iyong mga RRSP na ipon.

Orasan at barya, umiikot

Kailangan mo ang isang kakayahang umangkop na plano ng pag-iipon

Maaari mong isulong ang anumang hindi nagamit na kontribusyon sa iyong TFSA hanggang sa mga darating na taon. At, kung ilalabas mo ang iyong mga TFSA na ipon, maaari mong ibalik ang buong halaga ng iyong inalis na pera sa ibang araw at makakapag-ipon pa rin ng pinakamataas sa bawa’t taon.

Salansan ng mga perang papel

Nais mong bawasan ang mga buwis sa iyong mga pamumuhunan

Maaari mong gamitin ang TFSA upang kublihan ang mga pamumuhunan na kung hindi ay bubuwisan ng pinakamataas na antas. Iyon ay dahil hindi ka magbabayad ng buwis sa mga kita ng TFSA. Mga halimbawa: interes sa kita o mga dayuhang dibidendo.

Maaaring nais mong kumuha ng ilang mga propesyonal na payo sa kung paano mo magagamit ang isang TFSA bilang isang epektibong bahagi ng iyong pagpaplano ng buwis.

Paghahambing ng TFSA at RRSP

Parehong nag-aalok ang mga TFSA at RRSP ng mga benepisyo ng buwis upang matulungan kang maabot ang iyong mga layunin sa pag-iipon. Kung kaya mo ito, ang isang mahusay na estratehiya ay mag-ambag hangga’t maaari sa dalawa.

Nguni’t kung kailangan mong pumili ng isa, tiyaking nauunawaan mo kung paano sila naiiba. At pagkatapos ay gawin ang iyong pagpipilian batay sa iyong sariling indibidwal na sitwasyon sa pananalapi at buwis.


Nangungunang 6 na mga pagkakaiba sa pagitan ng mga TFSA at RRSP

1

Ang RRSP ay inilaan para sa pag-iipon sa pagreretiro. Ang isang TFSA ay inilaan para sa anumang uri ng layunin ng pag-iipon.

2

Ang mga kontribusyon sa RRSP ay maibabawas sa buwis. Ang mga kontribusyon ng TFSA ay hindi. Sa RRSP, ibabawas mo ang iyong kontribusyon mula sa kita na iyong iniulat sa iyong taunang pagbabalik ng buwis (tax return). Sa TFSA, hindi mo maibabawas ang iyong kontribusyon sa iyong taunang tax return.

3

Nagbabayad ka ng buwis sa iyong pagkuha ng pera sa RRSP dahil gumawa ka ng mga kontribusyon na dolyar bago ng buwis. Ang mga pagkuha ng pera sa TFSA ay walang buwis dahil ginawa mo ang mga kontribusyon na mga dolyar pagkatapos ng buwis.

4

Kailangan mong kumita ng kita upang makapag-ambag sa isang RRSP nguni’t hindi sa isang TFSA.

5

Ang huling taon na maaari kang maglagay ng kontribusyon sa iyong RRSP ay ang taon na ikaw ay magiging 71. Sa pagtatapos ng parehong taon na iyon, dapat mong isara ang iyong RRSP. Ikaw ay may pagpipilian na palitan ito sa isang RRIF.

6

Sa parehong mga plano, maaari mong ipangalan ang iyong asawa bilang isang benepisyaryo. Ang pera ay mapupunta sa kanila sa iyong pagkamatay. Nguni’t sa isang RRSP, pagkatapos mamatay ang iyong asawa, ang mga buwis ay dapat bayaran sa anumang pera na naiwan sa account. Kaya kung ang iyong mga anak ay magmamana ng pera, tatanggapin nila kung ano ang naiwan pagkatapos mabayaran ang buwis. Sa isang TFSA, ang pagtaas ng halaga lamang ng TFSA mula sa petsa ng kamatayan ang may pataw na buwis sa taon na natanggap ito ng mga bata. Kung ang halaga na natanggap nila ay hindi mas malaki kaysa sa halaga ng TFSA sa kamatayan, walang buwis na babayaran.

Mga RRIF

Ang isang Registered Retirement Income Fund [Rehistradong Pondo ng Kita para sa Pagreretiro] (RRIF) ay isang plano na humahawak ng iyong mga ipon sa pagreretiro at nagbibigay ng kita pagkatapos mong magretiro. Ito ay gumagana tulad ng isang RRSP sa kabaligtaran dahil kumukuha ka ng pera sa halip na nag-iipon.

Mayroong mga patakaran tungkol sa kung magkano ang maaari mong ilabas na pera bawa’t taon.

Maaari kang magbukas ng isang RRIF sa pamamagitan ng paglilipat ng mga ipon mula sa isang account ng pagreretiro tulad ng isang RRSP.

exclamation mark

Mga RRIF na bayad

Walang bayad para sa pagbukas sa karamihan ng mga RRIF, nguni’t maaari kang magbayad ng iba pang mga bayarin sa sandaling magbukas ka ng isang plano. Ang mga bayarin na ito ay maaaring kasama ang isang taunang bayad sa pamamahala o tagapangasiwa, mga bayarin sa pamumuhunan at mga bayad para sa paggawa ng mga pagbabago sa iyong RRIF.

6 na bagay na dapat malaman tungkol sa mga RRIF

1

Kapag nagawa na ang RRIF, hindi ka na maaaring gumawa ng higit pang mga kontribusyon sa plano. Gayunpaman, maaari kang magkaroon ng higit sa isang RRIF.

2

Magbubukas ka ng isang RRIF sa pamamagitan ng paglilipat ng pera mula sa iyong RRSP. Ang mga paglilipat mula sa iba pang mga rehistradong plano tulad ng mga plano ng pensyon at mga DPSP ay pinapayagan sa ilalim ng ilang mga pangyayari.

3

Pipiliin mo ang mga uri ng pamumuhunan na pananatilihin sa isang RRIF. Mga halimbawa: GIC, mga mutual funds, mga ETF, mga segregated na pondo, mga stock at bono.

4

Kung ang anumang pera ay naiwan sa iyong RRIF kapag namatay ka, mapupunta ito sa iyong pinangalanang benepisyaryo o sa iyong ari-arian.

5

Dapat kang kumuha ng isang minimong halaga mula sa iyong RRIF bawa’t taon. Ang halagang ito ay tataas habang tumatanda ka. Walang pinakamataas na limitasyon sa paglalabas.

6

Maaari kang magbukas ng isang RRIF anumang oras, nguni’t hindi lalampas sa pagtatapos ng taon na naging 71 ka.

exclamation mark

Pagkuha ng RRIF

Kailangan mong simulan ang paglalabas ng pera mula sa iyong RRIF sa taon pagkatapos mong buksan ito. Ang pamahalaang pederal ang nagtatakda ng minimong halaga na dapat mong kunin sa iyong RRIF bawa’t taon at batay ito sa porsyento ng halaga ng iyong RRIF.

Mga RDSP

Ang isang Rehistradong Disability Savings Plan ay isang plano ng pag-iimpok na nagbibigay-daan sa mga taong may kapansanan at kanilang mga pamilya upang maka-ipon sa kinabukasan. Ang mga perang pamigay ng pamahalaan ay nadadagdag sa iyong mga ipon at ang iyong mga pamumuhunan ay lumalago na libre sa buwis.

8 bagay na dapat malaman tungkol sa mga RDSP

1

Ang benepisyaryo ay ang taong may kapansanan na tatanggap ng pera sa kinabukasan.

2

Ang may-ari ng plano ay ang taong nagbukas at namamahala ng RDSP. Ang benepisyaryo ay maaari ding maging may-ari ng plano.

3

Hanggang sa edad na 49, ang benepisyaryo ay maaaring maging karapat-dapat para sa mga kontribusyon ng gobyerno sa RDSP sa ilalim ng Canada Disability Savings Grant, at Canada Disability Savings Bond.

4

Ang mga kontribusyon ay maaaring ilagay sa plano hanggang sa ang benepisyaryo ay maging 59 taong gulang.

5

Dapat simulan ng benepisyaryo ang regular na pagbabayad mula sa plano sa edad na 60.

6

Walang taunang limitasyon sa mga kontribusyon maliban sa panghabang-buhay na kontribusyong limit para sa isang benepisyaryo na $200,000.

7

Ang mga kontribusyon ay hindi naibabawas sa buwis, ngun’it ang iyong mga ipon ay lumalaki nang walang buwis. Walang buwis sa mga kita sa pamumuhunan, habang nananatili sila sa plano.

8

Ang ipon ng RDSP ay maaaring ilagay sa iba’t ibang mga pamumuhunan, depende sa kung saan binuksan ang plano.

Mga Kontribusyon at Pag-withdraw ng RDSP

Kahit sino ay maaaring magbigay ng kontribusyon sa isang RDSP hanggang sa katapusan ng taon kung saan ang benepisyaryo ay naging 59 taong gulang, o kapag naabot na ang $200,000 limitasyon ng kontribusyon.

Sa pangkalahatan, kung kumuha ka ng pera mula sa iyong RDSP, dapat kang magbayad ng ilan o lahat ng mga pamigay na pera at mga bono na nasa plano nang mas mababa sa 10 taon.

60

Ang mga regular na pagbabayad ay dapat magsimula sa edad na 60

Kalendaryo na may paulit-ulit na pagbabayad

Ang mga pag-withdraw ay dapat na gawin ng hindi bababa sa taunan.

Salansan ng mga barya

Ang mga pag-withdraw ay nabubuwisan sa hangganan na sila ay sumobra sa mga kontribusyon.

Tsart ng pera na nagpapakita ng pagtaas ng mga tubo

Mga produkto ng pamumuhunan

Mga stock [Kalakal]

Kapag bumili ka ng stock (tinatawag ding mga shares [pagbabahagi]) sa isang kumpanya, ikaw ay bumibili ng isang piraso ng kumpanyang iyon. Ang isang stock ay kumakatawan sa bahagyang pagmamay-ari ng isang kumpanya.

May dalawang pangunahing mga uri ng mga stock:

Palatandaan ng dolyares

Karaniwang Stock (Common Stock)

Ang karamihan ng mga stock na ipinagbibili ay mga karaniwang stock. Nag-aalok ang karaniwang stock ng potensyal para sa paglago sa pamamagitan ng tumataas na mga presyo ng pagbabahagi at dibidendo.

Palatadaan ng dolyares na may kislap

Preferred [Ginustong] stock

Ang ginustong stock ay nag-aalok ng regular na kita sa pamamagitan ng nakapirming mga dibidendo at ang posibleng paglaki sa pamamagitan ng pagtaas ng mga presyo ng pagbabahagi. Ang mga presyo ng ginustong stock ay may posibilidad na maging mas matatag kaysa sa mga presyo ng karaniwang stock.

Mayroong mga bayarin na nauugnay sa pagbili ng mga stock na maaaring maging iba depende sa uri ng kumpanya ng pamumuhunan na pinili mong mamuhunan.

Alalahanin na mahalagang magtanong tungkol sa mga gastos sa paggawa ng pamumuhunan

Matuto ng mas mahigit tungkol sa mga stock

Bonds [Mga Bono]

Ang isang bono ay isang uri ng pautang na ginagawa mo sa gobyerno o isang kumpanya.

Kapag bumili ka ng isang bono, ipinapahiram mo ang iyong pera sa isang kumpanya o isang gobyerno (ang nagbigay ng bono) para sa isang itinakdang panahon (ang term). Kung pananatilihin mo ang mga bono hanggang sa petsa ng kapanahunan, makukuha mo rin pabalik ang lahat ng iyong pera. Kung binenta mo bago ang petsa ng kapanahunan at ang mga presyo ng bono ay mataas, magkakaroon ka ng pera at kung bumaba ang presyo, mawawalan ka ng pera.

Sa karamihan ng mga bono, makakakuha ka ng regular na bayad sa interes habang hawak mo ang bono. Karamihan sa mga bono ay may isang nakapirming interes na halaga na hindi nagbabago. Ang ilan ay may mga lumulutang na halaga na tumataas o bumababa sa paglipas ng panahon. Sa petsa ng kapanahunan ng bono, babalik sa iyo kung ano ang halaga ng bono.

Mga uri ng mga bono

Palaso na malapit na sumusunod sa isang linya, na patungong pataas

Mga regular na bono​

Binibili mo ang mga bonong ito para sa isang itinakdang halaga at para sa isang itinakdang panahon. Makakakuha ka ng regular na pagbabayad ng interes habang hawak mo ang bono. Sa petsa ng kapanahunan, mababawi mo ang halaga ng bono.

Palasong patungo pataas at pababa ng dramatikong kasalungat na direksyon

Mga kumplikadong bono

Ang mga bono na ito ay may mga ilang katangian na maaaring magpabuti ng pagbabalik ng iyong pamumuhunan. Kasama dito ang mga strip, index at mga real return [tunay na balik] bond.

Mga Mutual na pondo

Ang isang mutual na pondo ay isang pamumuhunan na pinagsama-samang pera mula sa maraming mga tao at namuhunan ito sa isang halong mga pamumuhunan tulad ng mga stock at bono.

Sa pamamagitan ng isang Mutual Fund, dahil ang iyong pera ay pinagsama-sama sa pera mula sa iba pang mga namumuhunan, magagawa mong mamuhunan sa isang malaking bilang ng mga pamumuhunan na kung hindi man ay magiging masyadong magastos at mahirap na pamahalaan.

Ang mga uri ng mga bayarin na nauugnay sa pagbili ng isang mutual na pondo ay maaaring kasama ang mga singil sa benta, iba pang mga bayad sa transaksyon, bayad sa account at gastos sa pondo.

Maaari kang magbayad ng iba’t ibang mga singil sa benta, iba pang mga bayarin sa transaksyon at mga bayarin sa account depende sa kung aling mga pondo ang iyong binili, kung paano mo binili ang mga ito at kung ano ang mga account na hawak mo sa kanila. Hindi ka direktang magbabayad ng mga gastos ng pondo, nguni’t nakakaapekto sila sa iyo dahil binabawasan nito ang mga pagbalik ng pondo.

Mga uri ng mga mutual na pondo

MGA MONEY MARKET NA PONDO

Ang mga pondo na ito ay namumuhunan sa mga nakapirming panandaliang terminong kita na mga mahalagang papel tulad ng mga bono ng gobyerno, mga perang papel ng tesorerya, mga pagtanggap ng mga tagabangko, komersyal na papel at mga sertipiko ng deposito. Sa pangkalahatan sila ay isang mas ligtas na pamumuhunan, nguni’t may mas mababang potensyal na pagbabalik kaysa sa iba pang mga uri ng mga mutual na pondo.

MGA FIXED INCOME [NAKAPIRMING KITA] NA PONDO

Ang mga pondong ito ay bumibili ng mga pamumuhunan na nagbabayad ng isang nakapirming bayarin ng pagbabalik tulad ng mga bono ng gobyerno, mga bono sa korporasyon na gradong-pamumuhunan at mga bono ng korporasyon na may mataas na ani.

MGA EQUITY NA PONDO

Ang mga pondong ito ay namumuhunan sa mga stock. Ang mga pondong ito ay naglalayong lumago nang mas mabilis kaysa sa money market o nakapirming kita na pondo, kaya karaniwang may mas mataas na panganib na maaari kang mawalan ng pera.

MGA BALANCED [BALANSENG] NA PONDO

Ang mga pondong ito ay namumuhunan sa isang halo ng mga equity at fixed income na mga mahalagang papel. Sinusubukan nilang balansehin ang layunin na makamit ang mas mataas na pagbabalik laban sa panganib ng pagkawala ng pera.

MGA INDEX NA PONDO

Ang mga pondong ito ay naglalayong masubaybayan ang pagganap ng isang tiyak na index tulad ng S&P/TSX Composite Index. Ang halaga ng mutual na pondo ay tumataas o bumababa habang ang index ay pataas o pababa.

MGA ESPASYALIDAD NA PONDO

Ang mga pondong ito ay nakatuon sa mga dalubhasang mandato tulad ng real estate, kalakal o responsableng pamumuhunan sa lipunan.

FUND-OF-FUNDS [PONDO NG MGA PONDO]

Ang mga pondong ito ay mamumuhunan sa iba pang mga pondo. Katulad ng balanseng pondo, sinubukan nilang gawing mas madali ang paglalaan ng ari-arian at pagkakaiba-iba para sa namumuhunan

Mga Exchange-traded [Pagpalit-pangangalakal] na pondo

Ang exchange-traded fund (ETF) ay isang pondo ng pamumuhunan na may hawak na isang koleksyon ng mga pamumuhunan, tulad ng mga stock o mga bono na pag-aari ng isang pangkat ng mga namumuhunan at pinamamahalaan ng isang propesyonal na tagapamahala ng pera. Hindi tulad ng mga mutual na pondo, ang mga ETF ay nangangalakal sa isang stock exchange

Mga uri ng mga ETF

Hugis ng ulo ng isang tao na may mga palaso na nagpapahiwatig ng pahaba

MGA INDEX NA ETF

Itong mga ETF ay binuo upang malapit na sundin ang isang punto ng pamantayan (halimbawa, ang TSX/S & P 60). Ito ang mga pasibong pamumuhunan – nilalayon nilang masubaybayan na mabuti ang isang indise, at sa pangkalahatan ay may mas kaunting mga bayarin at gastos ang ETF. Ang mga ETF na ito ay hindi nagtatangkang lagpasan ang punto ng pamantayan.

Hugis ng ulo ng isang tao na may mga palaso na nagpapahiwatig ng maraming direksyon

MGA AKTIBONG PINAMAMAHALAANG ETF

Ang mga aktibong pinamamahalaang ETF ay hindi sinusubaybayan ang isang indise. Ang isang aktibong pinamamahalaang ETF ay bumibili at nagbebenta ng mga pamumuhunan batay sa layunin ng pamumuhunan ng ETF at diskarte ng tagapamahala ng portfolio at sa pangkalahatan ay may mas mataas na bayad na naglalagay ng indise ng mga ETF.

Mga Produkto ng Pamumuhunan sa Real Estate

Ang pamumuhunan sa real estate ay isang aktwal na paraan ng pamumuhunan sa real estate, na kadalasan ay nasa isang mas mataas na gastos at nangangailangan ng mas maraming oras upang pamahalaan.

Dahil sa oras, gastos at mga panganib na kasama sa pagmamay-ari ng isang ari-arian bilang isang pamumuhunan, maaari mong piliing mamuhunan sa real estate sa pamamagitan ng mga pondo, mga trust at iba pang mga produktong pamumuhunan na nagbibigay ng pagkakalantad sa merkado ng real estate nang hindi kinakailangang pamahalaan at magpanatili ng mga pag-aari sa iyong sarili.

Ang pagbili ng mga produktong ito, tulad ng isang bahagi ng publikong-pangkalakal na kumpanya ng real estate, ay nangangahulugan na namumuhunan ka sa merkado ng real estate nang hindi pinapanatili ang anumang ari-arian nang sarili mo.

Pag-unawa sa mga pamumuhunan sa real estate

Real estate investment trust

REAL ESTATE INVESTMENT TRUST, O “REIT,” ay isang kumpanya na nagmamay-ari ng real estate. Ang mga REIT ay karaniwang nagmamay-ari ng malakihang mga pag-aari tulad ng mga gusali ng opisina, shopping mall, hotel, mga bodega at mga apartment. Ang pamumuhunan sa isang REIT ay nangangahulugang karapat-dapat kang makatanggap ng kita sa pamamagitan ng mga dibidendo na natatanggap ng trust mula sa mga pag-aari na pagmamay-ari nito.

Limitadong pagkakasosyo

REAL ESTATE LIMITED PARTNERSHIP, O “LP,” ay karaniwang ginagamit upang magpaunlad ng isang ari-arian o pamahalaan ang mga ari-arian na naitayo na. Ang pangkalahatang kasosyo, na namamahala sa real estate LP ay maaaring gumamit ng pera mula sa mga namumuhunan upang bumili ng lupa at paunlarin ito o ibenta ito sa mas mataas na presyo, na nagbibigay sa mga namumuhunan ng potensyal para sa paglaki kung ang lupa o proyekto ng pag-debelop ay tumaas ang halaga.

Mortgage investment entitY

MORTGAGE INVESTMENT ENTITY, O “MIE,” ay isang negosyong pagpopondo ng pautang na pinagsama-sama ang pera mula sa mga namumuhunan upang ipahiram sa mga taong hindi maaaring makakuha ng isang pautang mula sa mga tradisyunal na nagpapahiram tulad ng mga bangko o unyon ng kredito.

SYNDICATED MORTGAGE [SINDIKATONG PAGSASANGLA]

Ang SINDIKATONG PAGSASANGLA ay isang sangla na ibinigay ng dalawa o higit pang mga namumuhunan na direktang namuhunan sa isang solong sangla para sa isang ari-arian. Hindi tulad ng isang pamumuhunan sa isang MIE, ang isang pamumuhunang sindikatong pagsasangla ay naa-apply sa iisang sangla kaysa sa isang portfolio ng mga sangla.

Pag-unawa sa panganib at tubo

Ang panganib ay nagsasangkot ng posibilidad ng aktwal na tubo ng pamumuhunan na naiiba sa inaasahan na tubo at ang potensyal na mawala ang ilan o lahat ng pera na iyong pinuhunan. Namuhunan ka upang kumita ng pera sa iyong pera, nguni’t ang tubo ay hindi lamang ang tanging isinasaalang-alang. Ang panganib at tubo ay konektado. Kadalasan, mas mataas ang panganib ng isang pamumuhunan, mas mataas ang potensyal na tubo. Kung mayroon kang isang mababang pagpapabaya sa panganib, malamang na pumili ka ng isang portpolyo na may mas mababang mga panganib na pamumuhunan at samakatuwid ay isang mas mababang potensyal na tubo. Kung mayroon kang mas mataas na pagpapabaya sa panganib, malamang na pumili ka ng isang portpolyo na may mas mataas na pamumuhunan sa panganib at samakatuwid ay isang mas mataas na potensyal na tubo.

exclamation mark

Mga uri ng mga panganib ng pamumuhunan

Kapag namuhunan ka, ikaw ay nakalantad sa iba’t ibang mga uri ng panganib.

Matuto ng mas higit pa tungkol sa mga panganib

Pag-aralang kilalanin ang pandaraya sa pamumuhunan

May kasabihan na kung ang isang bagay ay mukhang napakabuti upang maging totoo, malamang na ito. Ang mga pagkakataon ng pandarayang pamumuhunan at ang mga taong nagsisikap na ibenta ang mga ito ay kung minsan maaaring maging kapani-paniwala, kaya mahalaga na malaman kung ano ang hitsura ng ilang karaniwang mga panloloko at kung saan maaaring mangyari ito.

Ang mga namumuhunan ay maaaring mawalan ng ilan o lahat ng kanilang mga inipon sa buhay sa pandaraya. Maraming tao ang madalas na hindi nag-uulat ng pandaraya dahil sa takot ng kahihiyan o pasalungat na reaksyon mula sa kanilang mga kaibigan at pamilya. Maaari nilang subukang lutasin ang mga problema sa loob ng grupo, na maaaring iwanan ang iba na maging mahina sa parehong pandaraya.

Ang mga manloloko ay gagawa ng anumang mga paraan upang makapasok sa pagitan mo at ng iyong pinaghirapang naipong pera. Ang kaalaman sa kung anong hahanapin ay makakatulong upang maiwasan ang pagkawala ng pera sa pandarayang pamumuhunan.

Karaniwang mga palatandaan ng pandaraya sa pamumuhunan

Matataas na tubo na may kaunti o walang panganib

Karaniwan, ang mas mataas na potensyal na tubo ng isang pamumuhunan, mas mataas ang panganib ng pamumuhunan na iyon. Kung ang isang tao ay nangangako sa iyo ng isang pamumuhunan na may mataas na tubo na may kaunti o walang panganib, ang pamumuhunan na inaalok nila ay maaaring isang panloloko.

Kumikisap na alerto

“Hot Tip” o Impormasyon ng Tagaloob

Ang mga mapagkukunan ng “hot na tip” o “impormasyon ng tagaloob” ay wala sa kanilang isipan ang iyong kapakanan. Pag-isipan kung bakit sila ay nag-aalok sa iyo ng mga tip, at kung paano sila makikinabang sa pagsasabi sa iyo ng tungkol sa mga ito. Kung ito ay tunay na impormasyon ng tagaloob tungkol sa isang pampublikong kumpanya, magiging ilegal na gawin ito sa ilalim ng panloob na mga batas ng pangangalakal.

Pamimilit na bumili

Ang mga mandaraya ay madalas na gumagamit ng mga malakas na pamimilit na taktika ng pagbebenta upang mabilis na makuha ang iyong pera at pagkatapos ay lumilipat sa ibang mga biktima. Maging maingat kung hihilingan ka na gumawa ng isang desisyon kaagad o bigyan ng isang limitadong oras na alok.

Hindi sila nakarehistro upang magbenta ng mga pamumuhunan

Bago ka mamuhunan, suriin ang pagpaparehistro ng taong nag-aalok sa iyo ng pamumuhunan. Sa pangkalahatan, ang sinumang nagbebenta ng mga mahalagang papel o nag-aalok ng payo sa pamumuhunan ay dapat na nakarehistro sa kanilang regulator securities ng kanilang lalawigan.

exclamation mark

Maaari kang mag-atubiling mag-ulat ng pandaraya nguni’t mahalagang alalahanin na ang pandaraya sa pamumuhunan ay maaaring mangyari sa kahit sinuman. Kung pinaghihinalaan mo na ikaw ay nilapitan ng isang manloloko o na maaaring ikaw ay niloko, makipag-ugnay sa amin kaagad.

Pag-iwas sa mga panloloko sa pamumuhunan

Maggugol ng panahon na kailangan mo

Maging mapaghinala sa mga limitadong oras na alok at mga malakas mamilit na mga taong nagbebenta. Kung ang pamumuhunan ay lehitimo, hindi ka dapat mamuhunan sa oras na iyon. Maggugol ng oras na kailangan mo upang makagawa ng isang may kaalamang desisyon.

Kumuha ng pangalawang opinyon

Magduda sa mga hindi hinihinging pagkakataon ng pamumuhunan na maaaring matanggap mo sa telepono, online o mula sa mga kakilala. Bago ka mamuhunan, tawagan kami o kumuha ng pangalawang opinyon mula sa isang taong nakumpirma mo ay isang rehistradong tagapayo. Maaari ka ring komunsulta sa isang abogado o isang accountant.

Magsaliksik sa pamumuhunan

Bago ka gumawa ng anumang pamumuhunan, unawain kung paano ito gumagana, at ang mga panganib at bayad na nauugnay dito. Huwag matakot na magtanong. Tiyaking naaangkop ito sa iyong mga layunin at pangangailangan sa pananalapi.

exclamation mark

Siyasatin ang pagpaparehistro

Ang sinumang nagbebenta ng mga security o nag-aalok ng payo sa pamumuhunan ay dapat na nakarehistro sa kanilang regulasyon sa panlalawigan ng kaligtasan

Mga pandaraya at panloloko

Ang mga pandaraya ay lumalabas sa maraming mga anyo, nguni’t lahat sila ay nauugnay sa pamamagitan ng mga karaniwang element. Pag-aralan kung ano ang maaari mong gawin upang matulungan kang protektahan ang iyong sarili at ang iyong pera.

Mga karaniwang pandaraya at panloloko

Affinity na Pandaraya

Ang Affinity na pandaraya ay isang uri ng pandaraya sa pamumuhunan kung saan ang mga manloloko ay lumalapit sa mga potensyal na biktima sa pamamagitan ng isang grupo o samahan ng komunidad na kanilang kinabibilangan. Ang mga pangkat na ito ay maaaring maging mga pangkat ng relihiyon, mga pangkat ng etniko, o kahit na ang mga komunidad ng mga manggagawa tulad ng mga unyon o militar.

Exempt Security na panloloko

Sa kanilang sarili, ang mga exempt security ay hindi mga panloloko. Nguni’t ang ilan sa mga manloloko ay nagtatakda ng mga mapanlinlang na pamumuhunan bilang “exempt security. Maging mapaghinala kung nakatanggap ka ng isang hindi hinihinging tawag sa telepono tungkol sa isang “hot” na tip sa isang maasahang negosyo na malapit nang “maging publiko” at makipag-ugnay sa iyong lokal na regulator sa seguridad upang masiyasat.

Forex scam

Itinaguyod ng mga ad ng Forex ang madaling paglapit sa merkado ng foreign exchange, madalas sa pamamagitan ng mga kurso o software. Nguni’t ang pangangalakal ng foreign exchange ay pinangungunahan ng malaki, mahusay na mapagkukunang mga pandaigdigang mga bangko na may lubos na sinanay na kawani, paggamit sa pangunahing teknolohiya at malalaking account. Napakahirap talunin ang mga propesyonal na ito.

Offshore [malayo sa bansa] na pamumuhunang panloloko

Ang panlolokong ito ay nangangako ng malaking kita kung ipapadala mo ang iyong pera “papalayo patungo” sa ibang bansa. Karaniwan ang layunin ay upang bawasan o iwasan ang iyong mga buwis, nguni’t maaari kang mauwi na may utang sa pamahalaan sa mga buwis, interes at multa. Gayundin, kung may mangyaring hindi tama, malamang na hindi mo maaaring dalhin ang iyong kaso sa korteng sibil sa Canada.

Ponzi o pyramid na pakana

Ang mga pakanang ito ay nagrerekluta ng mga tao sa pamamagitan ng mga ad at e-mail na nangangako na maaari kang gumawa ng malaking pera sa pagtatrabaho mula sa bahay o gawin ang $10 na $20,000 sa loob lamang ng mga ilang linggo. O, maaaring mabigyan ka ng pagkakataon na sumali sa isang espesyal na grupo ng mga namumuhunan na nagiging mayaman sa isang mahusay na pamumuhunan. Ang paanyaya ay maaari pang magmula sa isang taong kilala mo.

Pump at dump na panloloko

Ang mga manloloko ay makikipag-ugnay sa iyo upang itaguyod ang isang mababang presyo na stock. Ang hindi mo nalalaman ay ang manloloko ang may-ari nitong malaking halaga ng stock. Habang ikaw at iba pang namumuhunan ay bumibili ng mga share, tumataas ang halaga ng stock. Sa tuktok ng presyo, ibebenta ng manloloko ang kanilang mga share at ang halaga ng mga stock ay babagsak, na maiiwanan ka na may walang halagang mga stock.

Mga paunang bayad na pakana

Sa panlolokong ito, ang biktima ay hinihikayat na magbayad ng paunang pera upang samantalahin ang isang pagkakataon ng pamumuhunan na nangangako ng mas malaking tubo. Nguni’t kinukuha ng manloloko ang pera at ang biktima ay hindi na muling makakarinig mula sa kanila. Ang mga namumuhunan na nawalan ng pera sa isang mapanganib na pamumuhunan ay madalas na inaasinta.

exclamation mark

Ikaw ba ay nagsasaalang-alang ng isang bagong pamumuhunan?

Gamitin ang aming Scam Spotter [Tagahanap ng Panloloko] na kagamitan upang malaman kung paano mamamataan ang mga babala ng pandaraya, at upang malaman kung paano poprotektahan ang iyong sarili mula sa mga pinaghihinalaang panloloko.

Scam Spotter [Tagahanap ng Scam]

Sinyor na may tungkod na naglalakad sa harap ng isang bahay

Pagtanda sa Canada

Ang mga matatandang taga-Canada ay may iba’t ibang mga pangangailangan sa pananalapi, mula sa pagpaplano para sa pagreretiro, sa pagbabayad ng utang, pagtulong sa mga miyembro ng pamilya, pamumuhay sa pagreretiro at pagpaplano ng estate.

Narito ang ilang mga mapagkukunan upang sagutin ang mga katanungan sa pananalapi na may kaugnayan sa yugtong ito ng buhay.

Pagpaplano sa pagreretiro

Ang isang plano sa pagreretiro ay makakatulong sa iyo na magpasya kung anong uri ng pamumuhay ang nais mong magkaroon, kung magkano ang kailangan mong ipunin at kung paano pamamahalaan ang iyong pera pagkatapos mong humintong magtrabaho.

Ang pagpaplano sa pagreretiro ay tungkol sa pamamahala ng iyong pera upang masulit mo ang iyong mga taon ng pagreretiro. Ang iyong plano sa pagreretiro ay dapat magbalanse ng iyong mga pangangailangan, mga kagustuhan at ang katotohanan ng iyong pananalapi.

3 mga dahilan upang magkaroon ng isang plano sa pagreretiro

Watawat

Magtakda ng mga layunin

Ang isang plano ay tumutulong sa iyo na magtakda ng mga layunin para sa pagreretiro, kasama na ang edad kung kailan mo nais na humintong magtrabaho at ang iyong estilo ng pamumuhay.

Kalkulaytor

Alamin kung magkano ang iipunin

Makatutulong ito sa iyo kung gaano karaming pera ang kailangan mong ipunin upang mabuhay nang kumportable sa pagreretiro

parilya ng mga bilog na may isang kamay na pumipili ng isa

Piliin kung saan mamumuhunan

Ang isang plano ay maaaring pumatnubay sa iyong mga pagpipilian na pamumuhunan batay sa iyong mga layunin at pag-uubaya sa panganib.

Pag-iipon
Kung magkano ang kailangan mong ipunin ay nakasalalay sa 3 mga bagay:

Ang iyong edad

Kung kailan ka magsisimulang makapag-ipon ay gagawa ng malaking pagkakaiba sa kung magkano ang kailangan mong itabi. Mas bata kang magsimula, mas kaunting pera ang dapat mong itabi, salamat sa lakas ng pagsasama-sama. Gamitin ang calculator na ito upang makita kung magkano ang maiipon mo.

Ang iyong estilo ng pamumuhay

May balak ka bang manatili sa bahay o maglakbay sa mundo? Ang halagang kailangan mong ipunin ay magdedepende sa buhay na balak mong pangunahan kapag nagretiro ka.

Mga benepisyo ng Pederal na pamahalaan

Maaari kang maging karapat-dapat sa mga benepisyo sa pagreretiro ng pamahalaan tulad ng Canada Pension Plan (CPP), Old Age Security (OAS) at ang Guaranteed Income Supplement (GIS). Kung ikaw ay karapat-dapat para sa kita mula sa mga programang ito ng gobyerno, maaaring hindi mo kailangang magtipid ng kasing-dami.

exclamation mark

Ikaw ba ay karapat-dapat para sa isang kredito sa buwis para sa nakatatanda (seniors tax credit)?

Bilang isang nakatatanda, maaari kang maging karapat-dapat para sa ilang mga kredito sa buwis. Maaari ka ring maghabol para sa mga gastos tulad ng mga gastos sa medikal at mga gastos sa pangangalaga.

Pampinansyal na Pang-aabuso

Ang pagtanda ay maaaring samahan ng pagbabago sa kalusugan, kadaliang kumilos, o katalusan na maaaring makaapekto sa kakayahan ng isang tao na makagawa ng mga desisyon sa kinamamayaan ng buhay, pati na rin ang kanilang kadaliang malagay sa panganib ng pagsasamantala sa pananalapi at pandaraya. Mahalagang kilalanin na ang mga salik na ito ay maaaring makaapekto sa iba’t ibang mga indibidwal sa iba’t ibang mga punto ng kanilang buhay, at sa makabuluhang magkakaibang antas.

Kung naniniwala ka o naghihinala na may isang taong nagnanakaw ng mga pondo o nagmamanipula sa iyo na magbigay sa kanila ng pera, akses sa mga account, o pinansiyal na kapangyarihan, narito ang ilang mga hakbang na maaari mong gawin upang mapigilan ang pag-uugali:

Makipag-usap sa isang taong pinagkakatiwalaan mo.

Maaari itong maging isang kapitbahay, isang miyembro ng pamilya, isang manggagawa ng pangangalagang pangkalusugan, o ibang tao sa iyong komunidad. Maaari ka nilang tulungan na kumuha ng tulong.

Kumuha ng mga kopya ng iyong mga pampinansiyal na rekord

Suriin ang iyong mga rekord sa bangko, pamumuhunan at pensyon upang kumpirmahin kung mayroong anumang kahina-hinalang aktibidad. Maaari ka ring humingi ng mga kopya ng mga tsekeng pinalitan. Maaari mo ring suriin ang iyong testamento, power of attorney [kapangyarihan ng abugado] at iba pang mahahalagang papeles. Kung ang isang bagay ay hindi maliwanag, makipag-usap nang direkta sa iyong bangko o kinatawan sa pananalapi.

Makipag-usap sa mga propesyonal

Mayroong mga taong makakatulong sa iyo na tumingin para sa iyong mga pinansiyal na interes. Kasama dito ang iyong abogado o accountant

Makipag-usap sa pulisya

Ang pandaraya ay isang malubhang krimen na seryosong isasaalang-alang. Ang mga kawani ng pulisya na hindi pang-emerhensiya ay maaaring makatulong sa pagsisiyasat sa kahina-hinalang aktibidad at posibleng ihabla ang mga lumalabag sa batas.

exclamation mark

Makipag-ugnay sa mga organisasyon na maaaring magbigay sa iyo ng payo

Ang Elder Abuse Prevention Ontario (Pampigil sa Pagsasamantala ng Matatanda ng Ontario) ay may Seniors Safety Line [Ligtas na Linya para sa Mga Sinyor] (SSL):
1-866-299-1011

Magagamit ito ng 24/7 sa maraming mga wika at nagbibigay sa mga tao ng isang ligtas, kumpidensyal na lugar upang talakayin ang mga isyu.


Ang mga tip na ito ay makakatulong na maprotektahan ka mula sa pang-aabuso sa pananalapi:

1

Manatiling konektado sa pamilya, mga kaibigan at sa iyong komunidad

2

Magset-up ng awtomatikong pagbabayad para sa mga bayarin at deposito sa iyong bank account; suriin ang iyong mga talaan sa pananalapi para sa anumang hindi pangkaraniwan

3

Panatilihing ligtas ang iyong personal at pinansiyal na impormasyon (PIN, mga password atbp.), huwag ibahagi ang impormasyong ito

4

Magpahiram lamang ng pera kung nais mo, at magkaroon ng isang pirmadong dokumento para sa pagbabayad

5

Magkaroon ng isang walang hanggan o patuloy na kapangyarihan ng abugado [power of attorney] na nagtatalaga ng isang taong pinagkakatiwalaan mo na pangalagaan ka at ang iyong pananalapi

6

Unawain ang lahat ng mga dokumento bago mo pirmahan ang mga ito

exclamation mark

Upang makakuha ng mas mahusay na pag-unawa sa pang-aabuso sa matatanda bisitahin ang Canadian Network for the Prevention of Elder Abuse (CNPEA) [Canadian Network para sa Pag-iwas sa Pagsasamantala ng Matatanda] na mayroong mga tip at mapagkukunan para sa mga taga-Canada sa bawa’t lalawigan. Bisitahin ang www.cnpea.ca upang matuto nang higit pa.

Mga Kard ng Katotohanan

Ang mga Fact Cards ay mga libreng digital kard na naglalaman ng walang pinapanigan na impormasyon sa mga paksa ng pamumuhunan na maaaring nakabaon sa mga website ng ikatlong partido.

Ang Mga Fact Card ay sumasaklaw sa mga paksa na nagmumula sa mga babala ng pandaraya sa pamumuhunan hanggang sa pag-unawa sa mga mutual fund hanggang sa pagsusuri ng pagrerehistro ng isang kinatawan sa pananalapi. Lahat sila ay nakikilala sa website ng edukasyon ng consumer GetSmarterAboutMoney.ca ng OSC.

Ang mga Fact Card ay maaaring naka-embed sa pamamagitan ng paggamit ng isang pampublikong magagamit na web code (katulad ng kung paano naka-embed ang mga video sa YouTube sa mga website) at ibinabahagi sa pamamagitan ng mga koneksyon sa social media.

Ang COVID-19 at ang Iyong Pera

Habang ang pampinansiyal na epekto ng bagong coronavirus (COVID-19) ay patuloy na nakakaapekto sa mga Canadian at kanilang mga pamilya, maraming mga tao ay naghahanap ng mga sagot sa kanilang mga pampinansiyal na tanong at sinusuri ang kanilang pampinansiyal na kahandaan.

Epekto sa mga Pamumuhunan

Habang ang bawa’t pagbagsak ng merkado ay natatangi at mahirap hulaan ang hinaharap, mayroong katibayan upang suportahan ang pagiging optimistiko kapag iniisip ang pangmatagalang panahon. Ang mga merkado ay makasaysayang nakabawi mula sa mga pagbagsak at patuloy na lumalaki.

4 na mga paraan upang pangasiwaan ang kawalan ng katiyakan sa COVID-19

Iwasang patuloy na suriin ang iyong portfolio

Dapat mong regular na suriin ang iyong mga pamumuhunan ngunit ang pagsusuri sa kanila nang masyadong madalas ay maaaring lumikha ng hindi kinakailangang mga istres at pagkabalisa.

Iwasang subukan na orasan ang merkado

Para sa mga pangmatagalang namumuhunan, ang pagpapanatili ng iyong mga pamumuhunan, kahit na sa mga panahon ng pagbagsak, sa pangkalahatan ay isang mabisang estratehiya na ipinapalagay na ang iyong mga layunin sa pananalapi at sitwasyon ay nananatiling hindi nagbabago.

Iwasan ang mga desisyon na nakabatay sa takot

Ang isang pandemya ay maaaring humantong sa mabilis na mga desisyon, tulad ng takot na pagbebenta o pagbili ng mga stock sa isang simbuyo.

Repasuhin ang iyong mga pampinansiyal na layunin

Kung ikaw ay mawalan ng trabaho, maaaring kailanganin mong ilabas ang ilan sa iyong mga pamumuhunan para sa mga panandaliang gastos. Suriin ang iyong mga layunin sa pananalapi upang matiyak na ang iyong mga pamumuhunan ay umaayon sa kanila.

Logo ng GetSmarterAboutMoney.ca

GetSmarterAboutMoney.ca

Ang GetSmarterAboutMoney.ca ay isang website ng Ontario Securities Commission na nagbibigay ng malaya at walang pinapanigan na impormasyon at pinansiyal na kagamitan upang matulungan kang gumawa ng mas mahusay na mga pagpapasya tungkol sa iyong pera.

Dito mahahanap mo ang impormasyon tungkol sa mga pangunahing kaalaman sa pamumuhunan, ang iba’t ibang mga uri ng mga account sa pamumuhunan na magagamit sa Canada, at mga katanungan na dapat itanong bago ka pumili ng isang pamumuhunan.

Ang GetSmarterAboutMoney.ca ay mayroon ding mga calculator, mga worksheet [talaan ng gawain] at mga pagsusulit upang matulungan kang gumawa ng mas mahusay na mga desisyon sa pamumuhunan para sa iyo at sa iyong pamilya.

MAKIPAG-UGNAYAN SA AMIN

Telepono

LOKAL (TORONTO)

416-593-8314

Mapa ng North America

LIBRENG TAWAG (NORTH AMERICA)

1-877-785-1555

TTY

1-866-827-1295

Fax

416-593-8122

(Mga tanong at reklamo)